หน้าแรกข่าวสารบทความน่ารู้เว็บลิงค์ดาวน์โหลดเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมชมห้องภาพติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
นาเดียร์21:12:2559
หนิง22:11:2559
จัสมิน18:8:2559
น้อยหน่า28:3:2559
ลาตีฟา3:4:2559
muhammad3:2:2559
ฮัซซาน19:2:2559
ฟิกรี่30:11:2558
ตัสนีม10:9:2558
ฟ่าญัร26:7:2558
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากรและองค์กร
งานวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
มุมศาสนา

ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนท่าอิฐ
May 2017
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
นักเรียนอยากให้เว็บไซต์ของโรงเรียนปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (18924)
ข่าวสารกิจกรรมภายในโรงเรียน (3289)
17.38%
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (4107)
21.70%
บทความน่ารู้ทางวิชาการศาสนา(2647)
13.99%
บทความน่ารู้ทางวิชาการทั่วไป (3446)
18.21%
เว็บบอร์ด (2773)
14.65%
อื่นๆ (2662)
14.07%
มีอีก>>
นักเรียนอยากให้โรงเรียน ปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (12931)
ความสะอาด (2854)
22.07%
ระบบการเรียนการสอน (2731)
21.12%
การบริการ อำนวยความสะดวก(2633)
20.36%
การปรับปรุงอาคารเรียน (2310)
17.86%
อื่นๆ (2403)
18.58%
มีอีก>>
โครงสร้างการบริหาร

ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

งานครูและบุคลากร
งานทะเบียนครู/แต่งตั้ง/ถอดถอน
1.งานทะเบียนครู/แต่งตั้ง/ถอดถอน
  1.1. จัดทำทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
  1.2 จัดทำหนังสือแต่งตั้งครูใหม่
  1.3 จัดทำหนังสือถอดถอนครู
  1.4 จัดทำสถิติทะเบียนครูและบุคลากร
 2. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
  2.1 พิจารณาหน้าที่และภารกิจของบุคลากรตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนต้องดำเนินการ
  2.2 พิจารณาจำนวนบุคลากร ความรู้ และความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล
  2.3 กำหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ
  2.4 จัดสรรภารกิจและขอบข่ายตามที่จัดสรรให้บุคลากรเป็นรายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร
  2.5 ปฐมนิเทศบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
  2.6 กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร
 3. การวางแผนและธำรงรักษาบุคลากร
  3.1 วางแผนและกำหนดขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร
  3.2 ศึกษาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
  3.3 วางแผนการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและความจำเป็น เป็นรายบุคคล
  3.4 จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ครูและบุคลการ

งานวินัยการรักษาวินัย
 1 งานวินัยการรักษาวินัย
  1.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
  1.2 ตรวจการปฏิบัติงานของครูเวรประจำวัน
  1.3 จัดทำตารางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
  1.4 ตรวจการแต่งกายของครูและบุคลากร
  1.5 รวบรวมสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
  1.6 พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบวินัยนำเสนอแก่ผู้บริหาร
  1.7 ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2.1 ประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
  2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
  2.3 ประเมินผลงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

งานกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
 1 รับหนังสือเข้าส่วนงานกิจกรรมและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 2 ดำเนินการออกหนังสือ (บันทึกข้อความ) เพื่อประสานงานในฝ่ายและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 3 จัดระบบการบริหารจัดการงบประมาณและจัดทำบัญชีรับ-จ่ายฝ่ายกิจกรรม
 4 ประสานความร่วมมือกับหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้งานได้
 6 ติดตาม กำกับ ดูแลงาน /โครงการของฝ่ายกิจกรรมตามภาระงาน
 7 รวบรวมงาน/ โครงการของฝ่ายกิจกรรม และจัดทำแผนประจำปี
 8 รับผิดชอบงานสภานักเรียน
 9 ส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
 10 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
 11 มุ่งส่งเสริมด้านสวัสดิการนักเรียน
 12 มีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพ
 13 เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 14 รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 15 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานระดับชั้น
 1 เสนอและแต่งตั้งครูประจำชั้น 
 2 ดูแลการปฏิบัติงานของครูประจำชั้นในระดับที่รับผิดชอบ
 3 ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาความประพฤตินักเรียนในระดับชั้น
 4 ป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหาด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น
 5 ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ
 6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 1 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน
 2  จัดให้นักเรียนละหมาดดุฮริและอัสริทุกวัน และให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาถือศีลอดทุกคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
 3 จัดให้นักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษา ละหมาดญุมอะห์ ณ มัสยิดท่าอิฐ
 4 จัดกิจกรรมวัยใส สำหรับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาที่มาประจำเดือน
 5 ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบ
 6  สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมไทย
 7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานสารวัตรนักเรียนและรักษาความปลอดภัย

 1. งานแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1.1 วางแผนและดำเนินการจัดหาคณะกรรมการหน่วย ปปส/เพื่อนช่วยเพื่อน
 1.2 วางแผนจัดระเบียบและวางแผนปฏิบัติที่หมาะสมสำหรับนักเรียน
 1.3 ค้นประวัติและศึกษาของนักเรียนโดยการประสานงานกับ
  1.3.1 ผู้ปกครอง
  1.3.2 ครูประจำชั้น
  1.3.3 สารวัตรนักเรียน
  1.3.4 สมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อน
  1.3.5 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 1.4 สืบสวนสอบสวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่หัวหน้าระดับร้องขอ
 1.5 ดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพดำเนินการต่อไป
 1.6 บันทึกประวัตินักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เก็บไว้เป็นข้อมูล-สถิติ)
 1.7 วางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 1.8 ติดตามแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 1.9 ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงเรียนและองค์กรต่างๆ นอกโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 1.10 จัดนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมกิจกรรมและการอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

 2. งานสารวัตรนักเรียนและความปลอดภัย
2.1 จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาโครงการ งานสารวัตรนักเรียน
 2.2 ประสานงานสารวัตรนักเรียน ระดับจังหวัด และราชการกับหน่วยงานอื่นๆ ในการติดตามปัญหานักเรียน
 2.3 สำรวจ ตรวจสอบนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียน
 2.4  ติดตาม สอดส่อง ดูแลนักเรียนในบริเวณมุมอับและแหล่งมั่วสุมต่างๆ
 2.5 สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมวินัยนักเรียน
 3.1 วางแผนจัดระเบียบและวางแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
 3.2 จัดกิจกรรมและเสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
 3.3 สืบสวนสอบสวนตามที่หัวหน้าระดับร้องขอและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
 3.4 ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ครูประจำชั้นในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน
 3.5 รวบรวมสถิติข้อมูลด้านความประพฤติของนักเรียน
 3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 1 วางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ
 2 จัดทำข้อมูลและสถิติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนำเสนอข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3 ประสานงานกับหัวหน้างานจิตวิทยาและแนะแนว หัวหน้าระดับชั้น และครูประจำชั้นเพื่อรับทราบปัญหานักเรียนและหาทางแก้ไข
 4 เยี่ยมบ้านนักเรียนและประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
 5 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านทุนการศึกษา
 6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


งานเครือข่ายผู้ปกครอง,ชมรมผู้ปกครอง, และศิษย์เก่า
 1 วางแผนและดำเนินการจัดหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ
 2 เป็นตัวแทนโรงเรียนในการประสานงานและดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง
 3 อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดูผลการเรียนและความประพฤตินักเรียน
 4  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกิดจากการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง
 5 วางแผนจัดระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่างๆ
 6 จัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความร่วมมือกันของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การต่างๆ
 7 ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
 9 ส่งเสริมสนับสนุนร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
 10 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลเรื่องระเบียบวินัยและพฤติกรรมของบุตรหลานและนักเรียนของโรงเรียน
 11 ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา
 12 จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองระดับห้องเรียนและระดับชั้นตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 13 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนจัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับขั้นเรียนและระดับโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
 14 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นเพื่อกำหนดกรอบแผนงานโครงการนำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป
 15 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับเพื่อติดตามประเมินผลกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี
 16 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ภาระหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
1. ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือที่เข้ามายังฝ่ายบริหารทั่วไปและประสานงานต่อยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
2. ดำเนินการจัดทำหนังสือออก(บันทึกข้อความ)เพื่อประสานงานไปยังส่วนงานอื่นๆตามที่ส่วนงานในฝ่ายต้องการ
3. ติดต่อประสานงานบุคลากรเพื่อนัดหมายการประชุมและบันทึกการประชุมในแต่ละครั้ง
4. กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการทำงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ กำหนด
5. ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไปรวมถึงคณะครูทุกคนให้มีความสอดคล้องและ
     ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 1
1.งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา/งานสัมพันธ์ชุมชน
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
- บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆไว้ เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ
- เผยแพร่ข่าวสารและผลงานของโรงเรียนในด้านต่างๆโดยผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกทราบ
   ให้การต้อนรับและบริการแก่ผู้มาติดต่อและเยี่ยมชมโรงเรียน
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ
-  ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารสุ่ชุมชน
-  ให้โรงเรียนและชุมชนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. งานรักษาความปลอดภัย
-  กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรและอาคารสถานที่ของโรงเรียน
-  จัดเวรยามดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอดเวลา
-  ควบคุมดูแลยามให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลทรัพย์สินให้เรียบร้อยปลอดภัย
-  ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน การจัดการเกี่ยวกับอุบัติภัยกับบุคลากรในโรงเรียน
3. งานบริการรถรับส่งนักเรียน
- ควบคุมและจัดระบบบริการรถรับส่งนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
   และให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ให้และผู้รับบริการ
4. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
- ทำหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

กลุ่มที่ 2
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- กำหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
- พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ สนามกีฬา โต๊ะ ม้านั่ง ฯลฯ
- จัดทำป้ายบอกอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน
- จัดทำระเบียบปฏิบัติในการใช้สถานที่ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
- ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงามในบริเวณโรงเรียน
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากรภายในและภายนอกในการใช้สถานที่
- พัฒนาบุคลากร(นักการ แม่บ้าน)ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ให้มีทักษะ มีระบบในการทำงาน
   อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดระบบการจอดรถและการจราจรของโรงเรียน (ประสานงานกับฝ่ายยานยนต์)
2. งานสาธารณูปโภค
- จัดวางแผนดำเนินงานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน เช่น การบริการน้ำดื่ม โทรศัพท์ ไฟฟ้า ห้องสุขา ฯลฯ
3. งานโภชนาการ
- ควบคุมดูแลงานบริการอาหารและราคาให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยคำนึงถึงคุณภาพทางโภชนาการ
- ดูแลร้านค้าให้มีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้สะอาด
- ดูแลควบคุมการทำอาหารและการจัดเลี้ยงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนที่อยู่หอพัก
4. งานสุขภาพและอนามัย
- ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากร นักเรียนและชุมชน
- จัดบริการตรวจสุขภาพครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
- จัดทำบัตรสุขภาพ ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ น้ำหนัก และส่วนสูงของนักเรียน
- จัดหายา เครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อรักษา ป้องกัน และบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้กับครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
- จัดปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยและนำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น
- จัดทำเอกสารแนะนำความรู้ และวิธีป้องกันด้านสุขภาพอนามัยเพื่อเผยแพร่
- จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การป้องกันสิ่งเสพติดและโรคติดต่อร้ายแรง
- รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดด้วยวิธีการต่างๆ
- จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขและช่วยเหลือแนะนำผู้หลงผิดเพ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กลุ่มที่ 3
1. งานโสตทัศนูปกรณ์
- จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้การบริการอย่างเพียงพอ
- ดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- จัดทำทะเบียนควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- จัดทำระเบียบการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์
- จัดทำสถิติการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์
2. งานยานพาหนะ
- จัดทำระเบียนการใช้ยานพาหนะของโรงเรียน
- ตรวจสอบดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. งานพัสดุครุภัณฑ์
- จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายการที่ได้เก็บไว้อย่างเป็นระบบ และทำการตรวจสอบอย่างน้อย
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
- สำรวจความต้องการของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
- จัดหา จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ และจัดระบบการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรผู้เบิกใช้
4. งานร้านค้าสวัสดิการ (สหกรณ์)
- กำกับดูแลร้านค้าสวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด

view(20713)