หน้าแรกข่าวสารบทความน่ารู้เว็บลิงค์ดาวน์โหลดเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมชมห้องภาพติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
นาเดียร์21:12:2559
หนิง22:11:2559
จัสมิน18:8:2559
น้อยหน่า28:3:2559
ลาตีฟา3:4:2559
muhammad3:2:2559
ฮัซซาน19:2:2559
ฟิกรี่30:11:2558
ตัสนีม10:9:2558
ฟ่าญัร26:7:2558
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากรและองค์กร
งานวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
มุมศาสนา

ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนท่าอิฐ
May 2017
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
นักเรียนอยากให้เว็บไซต์ของโรงเรียนปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (18924)
ข่าวสารกิจกรรมภายในโรงเรียน (3289)
17.38%
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (4107)
21.70%
บทความน่ารู้ทางวิชาการศาสนา(2647)
13.99%
บทความน่ารู้ทางวิชาการทั่วไป (3446)
18.21%
เว็บบอร์ด (2773)
14.65%
อื่นๆ (2662)
14.07%
มีอีก>>
นักเรียนอยากให้โรงเรียน ปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (12931)
ความสะอาด (2854)
22.07%
ระบบการเรียนการสอน (2731)
21.12%
การบริการ อำนวยความสะดวก(2633)
20.36%
การปรับปรุงอาคารเรียน (2310)
17.86%
อื่นๆ (2403)
18.58%
มีอีก>>
ลูกเสือ-เนตรนารี

การแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

คำชี้แจงการใช้หลักสูตร

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )  ให้หมายความรวมถึง  เนตรนารีสามัญ  ซึ่งใช้หลักสูตรและพิธีการเดียวกับลูกเสือสามัญ  โดยกำหนดให้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บังคับและใช้เวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดให้  40  ชั่วโมง/ปี
2.  รายละเอียดในคู่มือหลักสูตรฉบับนี้  เป็นเพียงแนวปฏิบัติให้ผู้กำกับลูกเสือหรือครูผู้สอน  ได้ใช้ประกอบการสอน  โดยเน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ  เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดี  ผู้สอนอาจเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นได้  เช่น  ถ้ามีลูกเสือ – เนตรนารีนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด  ก็ให้ตัดขั้นตอนการสวดมนต์ออก ทั้งนี้ได้ยึดหลักสูตรและวิธีการตามขบวนการลูกเสือเป็นหลัก
3.  ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้งก่อนจะมีการเรียนการสอนและการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบและการมีวินัยในตนเอง  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 พิธีเปิด  (ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) ในกรณีโรงเรียนบ้านกาลูปัง
นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามให้ตัดขั้นตอนการสวดมนต์ออกหรือจะใช้บทสวดมนต์ของศาสนา
อิสลามที่ปรึกษาผู้นำทางศาสนาแล้วว่าไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามแทนก็ได้
3.2  เกมหรือเพลง  ทำให้เกิดความสนุกสนานเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อื่น อาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง  ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตลอดไป
3.3  การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นการปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐาน  โดยใช้ระบบหมู่เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอนและการควบคุม  กำกับดูแล
3.4 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  ควรเป็นเรื่องง่ายๆและควรให้ลูกเสือร่วมกันสรุปถึง
       คุณและโทษอย่างไร เช่น ความสามัคคี  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละ  ความกล้าหาญ
 อดทน ฯลฯ
  3.5  พิธีปิด   (นัดหมาย  ตรวจ  เชิญธงลง  เลิก)
4.  สำหรับวิชาพิเศษ  ให้ผู้กำกับหรือผู้สอน  ปฏิบัติ ดังนี้
     4.1  วิชาพิเศษใดที่มีสาระการเรียนรู้สัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนการสอนปกติ  ก็ให้นำไปบูรณาการรวมทั้งการทดสอบทักษะของวิชาพิเศษนั้นและให้ถือว่าลูกเสือได้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย
     4.2  เปิดทำการสอนหรือทดสอบทักษะวิชาพิเศษโดยใช้เวลานอกเหนือจากที่ทำการสอนปกติลูกเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเองทำการฝึกฝนทักษะต่างๆของวิชาพิเศษแล้วขอทำการสอบหรือส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้น  ตามขั้นตอนเพื่อขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

สาระสำคัญ
 ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ เป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เล่าประวัติโดยย่อของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ ได้
สาระการเรียนรู้
ประวัติ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์   
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. เปิดประชุมกอง   (ชักธง  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)
2. ให้ลูกเสือร่วมร้องเพลง " B.P. Spirit "
3. ผู้กำกับแบ่งหมู่ลูกเสือ โดยให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษาประวัติ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก จากใบความรู้
4. ผู้กำกับให้หมู่ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ โดยนำประวัติบางตอนที่แสดงถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ หรือตอนที่ประทับใจมาแสดง
5. ผู้กำกับและลูกเสือช่วยกันสรุปประวัติของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์
6. ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
7. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย   ตรวจ   ชักธงลง  เลิก)
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
- ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรม
- การแสดงบทบาทสมมติ
2. การซักถามและทดสอบ
-  ประวัติลอร์ด เบเดน โพเอลล์
แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพลอร์ด เบเดน โพเอลล์
2. ใบความรู้ ประวัติลอร์ด เบเดน โพเอลล์
3. แผนภูมิเพลง

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ได้รับพระราชทานนามว่า   "สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ "
 เมื่อทรงพระเยาว์ไดศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร ขณะที่พระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในสาขาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และวิชาทหารบก ที่โรงเรียนแซนด์เฮิสต์ รวม 9 ปี หลังจากจบการศึกษาแล้ว ก็เสด็จนิวัติกลับพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2453 และทรงเข้ารับราชการทันที
 พระองค์เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ 31 พรรษาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงประเทศชาติในด้านการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม  การศาสนา โดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ประมาณ 200 เรื่อง ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ประชาชนจึงถวายพระสมญาแด่พระองค์ว่า " พระมหาธีรราชเจ้า " ทรงอยู่ในราชสมบัติเพียง 16 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระชนมายุได้ 46 พรรษา แต่เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง รัฐบาลกับประชาชนจึงร่วมใจกันสร้างพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้ที่สวนลุมพินี และคณะลูกเสือแห่งชาติ ร่วมด้วยคณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักร ได้สร้างพระบรมรูปของพระองค์ ประดิษฐานไว้หน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

view(25341)